กสทช : Streaming


/

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

เกี่ยวกับเรา

บันทึกโดย : super admin
วันที่บันทึก : 28/04/2014

วิสัยทัศน์
ทรัพยากรสื่อสารของชาติได้รับการจัดสรรอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพการกำกับดูแล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้บริโภคได้รับ ความคุ้มครอง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย มีคุณภาพอย่าง เท่าเทียมและรู้เท่าทัน เพื่อวางรากฐานไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีเอกภาพบนความหลากหลาย

พันธกิจ
การจัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพบนพื้น ฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ไม่ถูกเอาเปรียบ และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่หลาก หลายและมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 10/10/2014