กสทช : Streaming


/

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับเรา

บันทึกโดย : super admin
วันที่บันทึก : 15/07/2014

กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม

สำนักประธานกรรมการและการประชุม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน และสนับสนุน การปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของประธาน กสทช. ติดตามเร่งรัดนโยบายซึ่งประธาน กสทช. และหรือ ที่ประชุม กสทช. มอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. ในด้านการวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และงานวิชาการ รวมทั้งบริหารการจัดประชุม กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเลขาธิการ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดนโยบายซึ่งเลขาธิการ กสทช. มอบหมายให้สายงานและสำนักต่าง ๆ ไปปฏิบัติ จัดทำแผนและติดตามการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. รายงานประเด็นปัญหาขึ้นสู่ระดับบริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที บริหารการจัดประชุมผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานพิธีการต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสื่อสารองค์กร
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสานงานและดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และเสนอแนะ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ประมาณการรายรับ บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  จัดทำแผน และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคดีและนิติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษาแนะนำ  จัดทำร่าง และตรวจร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดำเนินการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพาหนะ รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ และทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพานะ ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้ และเงินที่มีผู้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินและการคลังของสำนักงาน กสทช.ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการต่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการเจรจาตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ  และการจัดกิจกรรมระหว่างองค์การระหว่างประเทศ องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานต่างประเทศของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าและนโยบายการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของต่างประเทศ และจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศประจำปี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร จัดการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช.  รวมถึงเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค

สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปของส่วนงานภายในสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล พัสดุ สารบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ตามกฎหมายที่ กสทช. หรือสำนักงาน กสทช. กำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคลื่นความถี่
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และแผนความถี่วิทยุ รวมทั้งติดตามประเมินผลแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และการใช้งานคลื่นความถี่ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกันทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท ร่วมการดำเนินการในการจัดสรรคลื่นความถี่และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ประสานงานการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลการบริหารคลื่นความถี่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ และประสานงาน สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านวิศวกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ วางแผนในการจัดหาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารข้อมูลกลาง
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Data Center) ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน (Call Center) และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กสทช.และสำนักงาน กสทช. ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยการประสานขอสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งบูรณาการและจัดทำข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน กสทช. ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. อย่างบูรณาการ ได้มาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย ให้สามารถจัดเก็บ ประมวลผล และกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ร่วมพิจารณาและจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงาน กสทช. ภาค 1
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ออกใบอนุญาต บังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลาง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงาน กสทช. ภาค 2
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ออกใบอนุญาต บังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ออกใบอนุญาต บังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงาน กสทช. ภาค 4
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ออกใบอนุญาต บังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สายงานกิจการโทรคมนาคม

สำนักอำนวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปของส่วนงานภายในสายงานกิจการโทรคมนาคม ในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล พัสดุ สารบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ตามกฎหมายที่ กสทช. หรือสำนักงาน กสทช. กำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ และแผนอื่น ๆ ในกิจการโทรคมนาคม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ กทค. จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม จัดทำหลักเกณฑ์และการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพื้นฐาน การใช้สิทธิแห่งทาง รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศกิจการโทรคมนาคม เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม จัดทำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค และร่วมจัดทำแผนความถี่วิทยุ ประสานงานการใช้ความถี่วิทยุในการประกอบกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม จัดทำแผน จัดสรร และกำกับการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ทั้งด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข รวมทั้งจัดทำและบริหารแผนการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งดำเนินภารกิจเร่งด่วนในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมตามนโยบายของ กสทช. และ กทค. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งอำนวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการอำนวยการงาน ฝ่ายเลขานุการของ กทค. จัดการประชุม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของ กทค. และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กทค. รวมทั้งสนับสนุนและอำนวยการในกิจการอันเกี่ยวกับการเงินของ กทค. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย พิจารณาจัดสรรและอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งร่วมจัดทำหลักเกณฑ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย พิจารณาจัดสรรและอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งร่วมจัดทำหลักเกณฑ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกฎหมายโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดำเนินการคดีด้านโทรคมนาคม จัดทำร่าง ตรวจร่าง ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย พิจารณาสัญญา หรือความตกลงใดๆ วินิจฉัย และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการรับและพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง รวมทั้งพิจารณาปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบ และดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม พิจารณาจัดสรรคลื่นและออกใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งประสานงานกับข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกภาพ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม กำหนดมาตรการ และส่งเสริม ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ การอนุญาต และการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม รวมทั้งดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สายงานกิจการกระจายเสียง

สำนักอำนวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์และแผนอื่นๆ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปของส่วนงานภายในสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล พัสดุ สารบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ตามกฎหมายที่ กสทช. หรือสำนักงาน กสทช. กำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านนโยบาย วิชาการ งานวิจัย และจัดทำข้อวิเคราะห์ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประสานงานให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและวิชาการ ประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดทำข้อมูลและสารสนเทศกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการบริหาร รวมทั้งเผยแพร่และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ กสท. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการด้านค่าธรรมเนียม การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ กำกับดูแลอัตราค่าบริการ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมทั้งประเมินมูลค่าคลื่นความถี่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี มาตรฐานทางเทคนิค และการบริหารคลื่นความถี่ จัดทำแผนความถี่วิทยุ ประสานงานและจัดสรรความถี่วิทยุในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดทำมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคสำหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ ตรวจสอบและให้ความเห็นประกอบการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ พิจารณาคุณลักษณะด้านเทคนิค และรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคนิค พัฒนางานนวัตกรรม งานวิชาการและฝึกอบรมด้านวิศวกรรม จัดทำมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ด้านเทคนิคในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวนโยบาย แผนงานและดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและโทรทัศน์เคลื่อนที่ในระบบดิจิตอล การยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ประสานงานการวิเคราะห์และสนับสนุนการจัดทำอัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและโครงข่ายโทรทัศน์เคลื่อนที่ในระบบดิจิตอล รวมทั้งกำกับดูแลการขยายโครงข่ายและคุณภาพโทรทัศน์และโทรทัศน์เคลื่อนที่ในระบบดิจิตอล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการและดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ พัฒนาและเพิ่มความสามารถของผู้บริโภค ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณาเรื่องร้องเรียนและยุติข้อขัดแย้งที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมทั้งปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการอำนวยการงานฝ่ายเลขานุการของ กสท. จัดการประชุม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของ กสท. และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กสท. รวมทั้งสนับสนุนและอำนวยการในกิจการอันเกี่ยวกับการเงินของ กสท. รวมทั้งวิเคราะห์และคัดแยกเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาต พิจารณาอนุญาต เห็นชอบผังรายการ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาต พิจารณาอนุญาต เห็นชอบผังรายการ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาต พิจารณาอนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องวิทยุคมนาคม เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20/10/2014